آخرین محصولات

سیستم کنفرانس گانزین
مدل TL-V3300
وب کم حرفه ای یالینک
مدل  UVC30 Desktop 
وب کم حرفه ای یالینک
مدل  UVC30
Room 
ویدئو کنفرانس سیسکو
مدل Webex Room Kit USB

برای خرید یا انتخاب سیستم کنفرانس یا ویدئو کنفرانس نیاز به کمک دارید، با تمـــــاس بگیــــــرید

021-88667986

اخبار و مقالات